P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območij v Republiki Sloveniji

P7R 2016 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Predmet javnega razpisa: 
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:
- ohranitev delovnih mest,
- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. 

Ciljna skupina oz. potencilani upravičenci: Do mikrokredita so upravičeni MSP:
- ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na  problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
- ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na problemskem območju,
- ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega
podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji:
- območja občin Maribora s širšo okolico 
- območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje,      Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
- območja občin Pokolpja 
- območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Za opredelitev mikro, malih in srednje velikih podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6.2014. Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 

Razpisnik: Javni sklad RS za podjetništvo

Razpisana sredstva: Sredstva v višini 12.000.000,00 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji in sicer:

Maribor z okolico v višini 4.220.000,00 EUR
Pomurje v višini 3.240.000,00 EUR
Pokolpje v višini 2.590.000,00 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000,00 EUR

Rok: Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog;
01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2016, 01.09.2017 in 01.10.2017. 

Več o javnem razpisu

Datum seje: 
sreda, 4. januar 2017