Program Pomurje

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015

Pravne podlage:

Osnovni ukrep razvojne podpore je priprava in izvedba Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije.
(v nadaljnjem besedilu: program). S programom se namenijo iz proračuna Republike Slovenije dodatna sredstva v višini 33 milijonov eurov.

Program zajema naslednje instrumente:

Instrument 1:  Spodbujanje investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest,
Instrument 2:  Spodbujanje razvoja človeških virov,
Instrument 3:  Spodbujanje socialnega podjetništva,
Instrument 4:  Promocija regije, da bi privabili tuje in domače investitorje
Instrument 5:  Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji.

Program izhaja iz regionalnega razvojnega programa in vsebuje:
– prikaz stanja in razvojnih problemov, ki jih rešuje,
– določitev ključnih razvojnih priložnosti, ki jih podpira,
– določitev ciljev in kazalnikov merjenja ciljev,
– instrumente in aktivnosti ter projekte znotraj njih,
– finančno konstrukcijo po instrumentih in stroške izvajanja programa ter
– način izvajanja in spremljanja programa.

Šesti odstavek 4. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji eksplicitno določa, da mora biti ta program v celoti uresničen do leta 2015 v skupni vrednosti 33 mio EUR. Z namenom zagotovitve realizacije tega določila se je Vlada RS odločila izvajanje zakona podaljšati do 31.12.2017.