Maraton

Namen projekta MARATON je vzpostavitev in promocija podporne storitve - stičišča za podjetja, raziskovalce in študente v obliki on-line borze raziskovalnih študentskih nalog in predstavlja konkretno rešitev na zaznane gospodarske in razvojne izzive na programskem območju. Splošni čezmejni cilj je spodbuditi gospodarsko rast in konkurenčnost gospodarstva na manj razvitem čezmejnem območju s spodbuditvijopovezovanja podjetij, študentov in raziskovalceviz visokega šolstva za delo na skupnih raziskovalnih nalogah, ki jih opredelijo podjetja kot svoj razvojni izziv in vpišejo v javno dostopno on-line borzo. Projekt tako ustvarja dvojezično orodje v podporo podjetjem, predvsemMSP, za večanje konkurenčne prednosti zaradi spodbujanja razvoja inovativnih izdelkov, storitev ali tehnologij ter olajšanega dostopa do potencialnih lastnih razvojnih kadrov. Hkrati krepi sodelovanje med podjetji in izobraževalnimi, raziskovalnimi ter razvojnimi organizacijami za izboljšanje poslovne inovativnosti in tehnologij. Projekt  zaradi skupnega orodja spodbuja prehajanje idej in razvojnih kadrov preko meje.

Čezmejni vpliv se kaže kot gospodarska rast in družbeni razvoj na čezmejnem območju, s poudarkom na MSP, ki zagotavljajo dodatna delovna mesta in zmanjšujejo izgubo bega možganov iz gospodarsko manj razvitih obmejnih regij v velika mesta.

Za projekt je pomembno čezmejno sodelovanje, ker to prinaša dodano vrednost za podjetja in študente, ki tako bolj ciljno prehajajo mejo, za nosilce javnih služb na čezmejnem območju, ker se krepi sodelovanje preko meje tako za podjetja, študente, raziskovalce-profesorje, kot tudi podporne institucije. S tem se zmanjšuje izoliranost obrobnih regij. Projekt MARATON je pomemben za obe sodelujoči državi, ker bo pripeljal do nove IKT infrastrukture, ki bo v skupni uporabi služila kot vir informacij ter komunikacijski kanal, poleg tega pa šeizmenjevalni kanal za ideje in kadre, ki so sposobni inoviranja znotraj celotnega čezmejnega območja. Podobna borza, ki bi odprto spodbujala sodelovanje med podjetji, študenti in raziskovalci, po našem preverjanju, ne obstaja. Posredno gre tudi za skupno usposabljanje, saj bo postavljena enotna metodologija in vzpostavljena enotna dvojezična borza.

Projekt Maraton tako zadovoljuje sledeče splošne cilje:

  • spodbujanje gospodarskega razvoja,
  • krepitev povezav med RR institucijami in gospodarstvom,
  • zmanjševanje bega možganov iz obrobnih regij,
  • krepitev sodelovanja preko meje,
  • zmanjševanje izoliranosti obmejnih regij

Specifični čezmejni cilji

Za dosego ciljev gospodarskega in socialnega razvoja, želimo v sklopu projekta MARATON izpeljati aktivnosti, ki vodijo k sledečim specifičnim ciljem:

  • Vzpostavitev skupnih, dvojezične spletne in mobilnih aplikacij (platforma iOS za izdelke Apple in Android za ostale izdelke) on-line borze za študentske raziskovalne naloge v podjetjih. Ta borza vzpostavi stik med podjetjem, ki opiše svoj razvojni izziv v obliki raziskovalne naloge, študentom, ki se loti reševanja problema in raziskovalcem-mentorjem, ki s svojim znanjem pomaga pri rešitvah. Posredno pride do stika med mentorjem študenta v podjetju (razvojni kader v večjih podjetjih ali drugo osebje z nalogami razvoja v manjših podjetjih) in raziskovalcem na visokošolskem zavodu, ki si ga študent izbere za mentorja.
  • Polnjenje baze z otvoritvenimi raziskovalnimi nalogami, ki jih podjetja opredelijo kot naloge za študentsko prakso, diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo. Projektni partnerji bodo podjetja na obeh straneh meje spodbujali k vpisovanju raziskovalnih nalog v on-line borzo in jim pomagali pri opredelitvi  njihovih razvojnih izzivov v obliki takšnih nalog.
  • Promocijska akcija za vključitev študentov in raziskovalcev – mentorjev v projekt. Akcija bo potekala preko študentskih in univerzitetnih medijev ter študentskih organizacij. Na visokošolskih organizacijah bomo organizirali informativne dneve o namenu in načinu vključitve v on-line borzo.
  • Promocijska akcija za osveščanje splošne javnostio obstoju in koristih on-line borze ter projekta MARATON.
  • Prenos rezultatov in izkušenj iz projekta izven območja in na prihodnje ciljne skupine. Pripravili bomo javni dvojezični dokument »Pot do on-line borze študentskih raziskovalnih nalog na čezmejnem SI-HR območju«, ki bo vsebovala naše izkušnje in lahko služi kot priročnik za izdelavo podobnih orodij.

Vodilni partner: Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

Projektni partnerji

Financiranje: sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, Operativni program Slovenija Hrvaška 2007-2013 in Republika Slovenija

Trajanje projekta: 18. december 2013 - 17. junij 2015

Vrednost projekta: 359.477,83 €

Izvedene projektne aktivnosti:

Spletna stran: on line borza raziskovalnih nalog