SPOT svetovanje Pomurje

PROJEKT SPOT SVETOVANJE POMURJE

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15 in 27/17-v nadaljevanju ZPOP-1), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture. Javni razpis je namenjen krepitvi podjetniškega potenciala za MSP in pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:
• povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in
• povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,
in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Predmet javnega razpisa: Financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah.
Kratek opis operacije: Projekt SPOT zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Aktivnosti SPOT SVETOVANJE regije so:
• Informiranje
• Svetovanje
• Animiranje in povezovanje regionalnega okolja
• Usposabljanja in delavnice
• Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti
• Poročanje in sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Projektni partnerji SPOT SVETOVANJE PPOMURJE smo: Razvojni center Murska Sobota, Pomurska gospodarska zbornica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota.

Obdobje izvajanje projekta: 1.1.2018 – 31.12.2022

Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE «
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.