1. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Razpis odprt do: 
nedelja, 31. december 2017

1. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Predmet javnega razpisa: Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe je podpora iz tega javnega razpisa, v okviru operacije Odprava škode in obnova gozda po naravni nesreči, namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki so:
– nega obnovljenih površin;
– nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov;
– obnova s sadnjo;
– zaščita mladja na obnovljenih površinah;
– priprava površin za obnovo gozda;
– odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov in
– vzpostavljanje gozdne higiene.
2. V skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe je podpora namenjena kritju stroškov obnove potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči, žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:
V skladu z 11. členom Uredbe, so upravičenci do podpore fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 700.000 EUR.

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 25. 7. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Več o javnem razpisu