1. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz ...

Razpis odprt do: 
ponedeljek, 31. december 2018

1. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Predmet javnega razpisa:
1. V skladu s prvim odstavkom 18. člena Uredbe je podpora iz tega javnega razpisa v okviru operacije Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so potrebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.
2. V skladu z drugim odstavkom 18. člena Uredbe se naložbe iz prejšnje točke izvedejo v skladu z načrtom sanacije gozdov.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: V skladu z 19. členom Uredbe je upravičenec:
– lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;
– lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;
– agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR.

Rok: Upravičenci lahko vloge vlagajo od 23. 5. 2016, ki je prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa.

Več o javnem razpisu