9. javni razpis Pomurje

Razpis odprt do: 
sreda, 28. februar 2018

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:
- vzpostavitvijo nove poslovne enote,
- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, razen podjetij v javni lasti, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Razpisana sredstva:
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.400.000,00 evrov.

Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
- nakup strojev in opreme,
- nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
- gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
- nakup objektov in zemljišč.

Intenzivnost pomoči
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
- 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
- 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
- 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Za sofinanciranje investicij morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 27.111,11 evrov. Najnižji znesek sofinanciranja je lahko 10.000,00 evrov, najvišji pa je lahko največ 200.000,00 evrov.

Rok:
Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2018.

Dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi izključno na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako št.: »4300-30/2017«.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. MGRT bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en (1) delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

Več o javnem razpisu:
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javn...