Javni poziv 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih ...

Razpis odprt do: 
ponedeljek, 31. december 2018

Javni poziv 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo sta­rih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi na­pravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s ka­kovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo spre­jet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodelje­na le na tistih območjih zgoraj navedenih občin, kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja, in sicer za nove naložbe, ki se bodo začele izvajati po dokončni (t.j. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada po tem javnem pozivu.

Namen javnega poziva je zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka ter rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stanovanjskih stavbah skladno s Programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe na območjih občin s sprejetimi Odloki o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave na trdna goriva v stanovanjskih stavbah z:
A – novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje,
B – novo enosobno kurilno napravo na lesno bio­maso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična ose­ba, ki je investitor in socialno šibek občan ter živi na ob­močju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ter kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni na­čin ogrevanja (v nadaljevanju: upravičena oseba).

Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stano­vanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč.

Razpisana sredstva: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Razpisana sredstva: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je 1.000.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude:
A – nova kurilna naprava na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 8.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na polena in kombinirano kurjavo, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;
– 6.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno bio­maso, in sicer na pelete, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;
– 4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin).

B – nova enosobna kurilna naprava na lesno bio­maso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 EUR za enosobno kurilno napravo.

Rok: Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Več o javnem razpisu

 

SPREMEMBA

Spremembo Javnega poziva 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Vir: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016015.pdf#!/r2016015-pdf (stran 442)