Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Razpis odprt do: 
nedelja, 31. december 2017

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim, (v nadaljevanju: občine) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude). Namenjene so spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (v nadaljevanju: stavbe) v lasti občin z naslednjo enotno klasifikacijo objektov:
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
12620 Muzeji in knjižnice;
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
12650 Stavbe za šport.

Namen javnega poziva je spodbujanje gradnje novih stavb z visoko energijsko učinkovitostjo in zmanjšanje količine potrebne energije za njihovo delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in delovnega okolja.

Nova naložba je naložba, ki jo bo občina (v nadaljevanju: vlagateljica), ki je investitorka in financira naložbo, začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem javnem pozivu:
A – gradnja skoraj nič-energijske stavbe v lasti občine

 

 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli vlagateljici za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Energijska učinkovitost stavbe, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora znašati v segmentu računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 6 kWh/m3a. Navedena vrednost Qh se izračuna za neto ogrevani in prezračevani volumen stavbe ter ne glede na dejansko lokacijo stavbe za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka občina, ki je investitorka in:
– lastnica ali solastnica nepremičnine s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine;
– imetnica stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva.

Razpisnik: Eko sklad, javni sklad

Razpisana sredstva: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6.000.000 EUR.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbo s Qh ? 6 kWh/m3a in je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno – izolacijskih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, trajnostno zasnovo stavbe, učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske stavbe. Višina spodbude je določena v spodnji tabeli in ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe.

Rok: Vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Več o javnem pozivu