Javni poziv 42SUB-AVPO16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Razpis odprt do: 
nedelja, 31. december 2017

Javni poziv 42SUB-AVPO16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil, namenjenih mestnemu linijskemu prevozu v občinah, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. 

Namen nepovratnih finančnih spodbud za nakup novih vozil je izboljšanje kakovosti zraka skladno z ukrepi iz Odlokov o načrtih za kakovost zraka. Cilj nakupa novih vozil po tem javnem pozivu je zamenjati zastarele avtobuse z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi avtobusi z nizkimi emisijami delcev ter tako neposredno zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je tudi s sodobnimi avtobusi povečati število prepeljanih potnikov v mestnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev na območjih preseganj. Skupni učinek je torej manjša onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (v nadaljevanju: občina vlagateljica), ki bodo zamenjevale obstoječe avtobuse z visokimi emisijami delcev s takšnimi, ki imajo nizke emisije. 

Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za nakup novih vozil za cestni promet, t. i. avtobusov za izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu, ki se lahko uporabljajo izključno za prevoz potnikov (v nadaljevanju: vozilo), in ki bodo nadomestila obstoječa vozila (avtobuse), namenjena linijskemu mestnemu prometu emisijskega razreda EURO III in nižje, ter za katera so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:
– imajo veljavno potrdilo o skladnosti vozila, 
– so vozila kategorije M2 ali M3 in emisijskega razreda EURO VI ter
– bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji.

Opis kategorij vozil:
Kategorija M2: Vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in največjo maso do vključno 5 ton.
Kategorija M3: Vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in največjo maso večjo od 5 ton.
V definiciji opisa kategorij je treba izraz »največja masa« razumeti kot »največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila«.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje tudi namen nakupa avtobusov za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza (občine vlagateljice):
– Mestna občina Celje,
– Občina Hrastnik,
– Mestna občina Kranj,
– Mestna občina Ljubljana,
– Mestna občina Maribor,
– Mestna občina Murska Sobota,
– Mestna občina Novo mesto,
– Občina Trbovlje in
– Občina Zagorje ob Savi.

Občine vlagateljice morajo imeti sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil – avtobusov in morajo zagotoviti, da bodo vozila uporabljena za namen, določen z javnim pozivom.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Razpisana sredstva: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.800.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80% vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:
– 150.000,00 EUR za posamezno dizelsko in bencinsko vozilo;
– 200.000,00 EUR za posamezno vozilo na plinski, električni ali hibridni pogon.

Rok: Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več o javnem razpisu