Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Razpis odprt do: 
nedelja, 31. december 2017

Predmet javnega poziva: javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Predmet javnega poziva
Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona.

Razpisnik: Eko sklad, javni sklad

Razpisana sredstva: višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 5 milijonov EUR.

Rok: Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev. Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20.

Več o javnem pozivu