Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16

Razpis odprt do: 
nedelja, 31. december 2017

Predmet javnega poziva:

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: Do kreditov so upravičene občine.

Do kredita ni upravičena občina, ki:
– nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada ali do Republike Slovenije,
– ima blokiran transakcijski račun.

Razpisnik: Eko sklad, javni sklad

Razpisana sredstva: Višina razpisanih sredstev: višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 5 milijonov EUR.

Rok: Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na Eko sklad v času od objave v Uradnem listu RS do zaključka javnega poziva.

Več o javnem pozivu