Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

Razpis odprt do: 
nedelja, 31. december 2017

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za namene, ki so podrobneje določeni s spodaj navedenimi ukrepi:
A) Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov z ali brez priprave sanitarne tople vode,
B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode,
C) Sodobne naprave za pridobivanje električne energije,
D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb,
E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe,
F) Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
G) Nakup okolju prijaznih vozil,
H) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
I) Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
J) Učinkovita raba vodnih virov,
K) Oskrba s pitno vodo.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe (občani) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
– druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika.

Razpisnik: Eko sklad, javni sklad

Razpisana sredstva: višina sredstev po tem pozivu znaša 6 milijonov EUR.

Rok: Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve razpisanih sredstev.

Več o javnem pozivu