Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam - CS 2016

Razpis odprt do: 
ponedeljek, 31. december 2018

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam - CS 2016

Predmet javnega razpisa: Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (v nadaljevanju javni razpis) je dodeljevanje ugodnih posojil občinam (v nadaljevanju vlagateljica/upravičenka) za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Prijavljeni projekt se lahko nanašajo na področje:
•             cestne infrastrukture,
•             komunalne in okoljske infrastrukture,
•             socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
•             gospodarskega razvoja,
•             informacijske komunikacijske tehnologije.

Projekt mora izpolnjevati pričakovane cilje, merljive s kazalniki učinkov, pri čemer mora zasledovati najmanj enega izmed naslednjih ciljev:
•             izboljšanje cestne infrastrukture,
•             izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
•             izboljšanje socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
•             izboljšanje gospodarskega razvoja in
•             izboljšanje informacijske-komunikacijske tehnologije.

Upravičeni stroški so:
•             stroški nakupa zemljišč,
•             gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor,
•             nakup objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let),
•             stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2014.

•             Višina obrestne mere: 3-mesečni Euribor + % letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2016 glede na UMZDRO.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:  Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila so vse občine v Republiki Sloveniji.

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Razpisana sredstva: Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 8.000.000,00 EUR.

Vlagateljica mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 10.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 10.000,00 EUR oziroma največ 1.000.000,00 EUR.

Upravičenka lahko za projekt s strani Sklada pridobi posojilo v skupni višini do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.

Rok: Vloge se odpirajo po vrstnem redu oddaje vloge. Odpiranje je praviloma vsak ponedeljek, do porabe sredstev. Odpiranje ni javno. Za pravočasno vlogo se šteje vloga z datumom na ovojnici, od vključno 4. 4. 2016 dalje. Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog glede na datum in uro prejete popolne vloge, za kar se uporablja datum in čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete popolne vloge ali popolne dopolnitve vloge. Popolne vloge se ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na seznam.

Več o javnem razpisu