Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Pomurju

Razpis odprt do: 
četrtek, 19. april 2018

Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Pomurje (RGS Pomurje) za ugodne bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami, navedenimi v prilogi razpisne dokumentacije- Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Pomurje.

Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar največ 20 % višine odobrenega kredita po tem razpisu.

2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Pomurju, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr.

3. Razpis je namenjen vlagateljem, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Pomurje (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl.US: U-1-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: upravičeni vlagatelji). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

Razpisana sredstva: Višina razpisanih sredstev na upravičenem območju je 1.200.000 EUR. Predviden multiplikator je 4. Skupen garancijski potencial RGS Pomurje znaša 2.400.000 EUR.

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 19. 4. 2018.

Vlagatelj lahko odda vlogo od torka, 3. 5. 2016 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.

Več o javnem razpisu