Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Razpis odprt do: 
nedelja, 31. december 2017

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelji prijavijo prilagojeni
raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme, če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta – ERC (v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo glavnih ciljev mednarodnega projekta.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Rok: Javni razpis je odprt do preklica oziroma do objave novega javnega razpisa.

Več o javnem razpisu