Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Razpis odprt do: 
ponedeljek, 11. marec 2019

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

Integralni turistični produkt je po tem razpisu sestavljeni oz. integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije.

Pod pojmom nov integralni turistični produkt se po tem razpisu smatra integralni turistični produkt, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije. Integralni turistični produkt, ki je predmet prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:
Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma (v nadaljevanju: MSP). Ne glede na organizacijsko obliko prijavitelja, mora ta izpolnjevati pogoje za malo oz. srednje veliko podjetje v skladu s pogoji opredeljenimi v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list Evropske unije, L 187/2014, str.1).

V kolikor je v operacija razvoja novega integralnega turističnega produkta vključenih več deležnikov, se kot upravičenec po tem razpisu smatra nosilec operacije (prijavitelj vloge), ki mora imeti tudi prevladujoči vpliv pri implementaciji operacije. Upravičenec bo kot edini pogodbeni partner z ministrstvom deležen pravic in obveznosti iz naslova tega razpisa.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Razpisana sredstva: Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 8.087.984,89 EUR.

Rok: Roki za oddajo vlog so: 25.9.2017, 5.3.2018, 10.9.2018 in 11.3.2019.

Več o javnem razpisu