Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP

Razpis odprt do: 
petek, 1. september 2017

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP

Predmet javnega razpisa: 
Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.
Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.
Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo.

Upravičena problemska območja po tem razpisu so:
• območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
• območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),
• območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje,
 • območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:
Vlagatelji in upravičenci do posojil so lahko mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana kot:
-  gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l.RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
-  zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Ur.l.RS, št. 97/09 - UPB2, v nadaljevanju: ZZad).

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Razpisana sredstva:  Pomurje - 2.710.000,00 EUR

Rok: Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1. 6. 2017, 1. 7. 2017 ter 1. 9. 2017. 

Več o javnem razpisu