Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 2016/2017

Razpis odprt do: 
ponedeljek, 31. julij 2017

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 2016/2017

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposli.me, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje, najmanj 12 mesecev, in sicer za polni delovni čas, 40 ur na teden ali krajši tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti2, vendar ne krajši od 20 ur na teden. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se lahko zaposli tudi oseba, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih.
Ponudbo lahko odda delodajalec, registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko, ki bo s pomočjo subvencije zaposlil brezposelno(e) osebo(e) iz ciljne skupine.
Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 2016/2017 (v nadaljevanju: Pogodba o izvedbi projekta).

Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev okvirno 6.138 brezposelnim osebam iz ciljne skupine za neprekinjeno obdobje vsaj 12 mesecev, od tega:

3.683 (60 %) osebam s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija3 in
2.455 (40 %) osebam s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Zaposlitve morajo biti sklenjene za polni delovni čas, 40 ur na teden ali krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se lahko zaposli tudi oseba, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:
Splošni pogoji
1. je pravna ali fizična oseba, vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije7;
2. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES);
3. je zaposlitev predvidel v okviru registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanoviti določene dejavnosti, za katero ima tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti;
4. in druge pogoje v skladu z razpisno dokumentacijo

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Razpisana sredstva: Za izvajanje programa/operacije Zaposli.me je za leti 2016 in 2017 namenjenih okvirno 33.918.470,00 EUR, od tega:

  • 80 % sredstev financira Evropska unija (EU) iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in 20 % sredstev Republika Slovenija iz slovenskega proračuna;
  • je 60 % sredstev namenjenih za vključitev brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (KRVS) in 40 % sredstev za vključitev brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija (KRZS).

Rok:  
Javno povabilo je odprto od 3. 6. 2016 od vključno 10.00 ure dalje do porabe razpoložljivih sredstev za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo znotraj koledarskega leta, vendar najdlje do 31. 7. 2017 do 14.45 ure. Morebitno predčasno zaprtje povabila bo objavljeno na spletni strani Zavoda. V primeru predčasnega zaprtja javnega povabila v letu 2016, bo Zavod ponovno pričel zbirati ponudbe za naslednje koledarsko leto, in sicer od 2. 11. 2016 dalje za razpoložljiva sredstva v letu 2017.

Več o javnem povabilu