P1 plus 2018

Razpis odprt do: 
ponedeljek, 15. oktober 2018

P1 plus 2018 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Javni razpis najdete na TEJ POVEZAVI vso razpisno dokumentacijo pa na TEJ POVEZAVI .

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode);
• da v bilanci stanja za leto 2016 oziroma za leto 2017 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);
• dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2016 oziroma za leto 2017 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);

Upravičeni stroški projekta:
6.1 INVESTICIJSKA VLAGANJA, kamor sodijo:
- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč4 , stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta5 ;
- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja
6.2 OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:
- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga; - izdatki za opravljene storitve;
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Izjema velja za podjetja, ki niso zavezanci za DDV. njih se vsi upravičeni stroški priznajo v bruto vrednosti (torej vrednost računa z DDV).

Roki za predložitev vlog so: 15.3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018.

Več o javnem razpisu
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=64