ZRPPR1017

Zakon o razvojni podpori  Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 (ZRPPR1017)

Zakonske podlage:

Ukrep razvojne podpore Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 je namenjen ustvarjanju novih delovnih mest in ohranjanju obstoječih, vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske in finančne krize v Pomurski regiji.

Pomurska regija po tem zakonu obsega območja občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.

Zakon je določil sledeče ukrepe razvojne podpore:
1. program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015,
2. spodbude za zaposlovanje,
3. davčna olajšava za investiranje,
4. prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz  nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja na področjih:
– vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra,
– vzpostavitve regijskega gospodarskega središča,
– vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-            predelovalne industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in
– vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo.

Pri opredeljevanju in izvajanju ukrepov razvojne podpore se upoštevajo zlasti naslednje dolgoročne primerjalne prednosti in razvojne usmeritve Pomurske regije:
– geotermalna energija in drugi obnovljivi viri energije,
– trajnostno in konkurenčno kmetijstvo ter agroživilstvo,
– turizem.

Zakon ZRPPRR1017 se je začel uporabljati od 1. januarja 2010.